T-Shirt Forums banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
626 Posts
try mo sa kimco pafs nagpaship ako ng tableguide noon saken thru lbc 2kg yong 15pcs na tableguide.Payment ko naman sa ML Kwarta Padala after 2days narecieve yong item baka pag sa city ka 1day lang siguro..
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top