T-Shirt Forums banner

we need rubberize ink that doesn't dry early

1283 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  diams
guys need some help :D. we are currently printing a project where the customer wants it rubberized. We use tulco wetlook. pero lagi akong nababarahan ng screen tapos sa sobrang kaka screen opener nasisira design. nakaka 7 re emulsion nako. ano suggestion nyo na ink na rubberize with longer drying time than tulco wetlook sh?
1 - 3 of 3 Posts
guys need some help :D. we are currently printing a project where the customer wants it rubberized. We use tulco wetlook. pero lagi akong nababarahan ng screen tapos sa sobrang kaka screen opener nasisira design. nakaka 7 re emulsion nako. ano suggestion nyo na ink na rubberize with longer drying time than tulco wetlook sh?

Ok naman wetlook ng tulco baka matagal naka parking screen mo kaya natutuyo. subukan mo din mg flood para mabawasan ink clogging. lahat talaga ng waterbased ink madali matuyo. since rubberized gusto ng customer. waterbased ink talaga gaganitin mo. kung long drying gusto mo switch ka sa plastisol ink.
ay ganun ba sir. hindi ba lalong mag babara sa pag flood? sensya na sir medyo naninibago pako. diba plastisol kailangan ng flash cure? or pwede sa heat gun? then heat press
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top