T-Shirt Forums banner

TULTEX Suppliers/Retailers in Pinas?

3392 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  kreuz13
Hello mga kababayan! Tanong ko lang kung may alam kayong store or supplier ng Tultex shirt brand dito sa Pinas? Maganda kasi mga feedback na naririnig ko sa brand na yun, interesado ako tingnan kalidad niya. Salamat!
  • Like
Reactions: 1
1 - 2 of 2 Posts
Hi I'm New here.

I'm also looking for a supplier of the same brand Tultex Cotton (Preshrunk).

Hope you could help us.

Thanks
  • Like
Reactions: 1
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top