T-Shirt Forums banner

registration marks set up

936 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  charlesbongzone
magandang araw mam/sir

nais ko sanang kumunsulta sa inyo lalo na po doon sa mga pros sa pag priprint ng
maramihang kulay. Ang set up ko po ay hinge clamps at DIY platten na nka attached sa
isang maliit na table. Gusto ko lang pong sanang humingi ng tips mula sa inyo
kung Paano at kung ano po bang registration ang pwede kong i.apply sa ganitong set up.
maraming salamat po
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top