T-Shirt Forums banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Good morning guys!

First post ko to and gusto ko sana mag-ask about PU Vinyls. Bago lang ako ng"print" shirt using Vinyls. So far, Chemica Firstmark (PVC) and Chemica QuickFlex (PU) ang nasubukan ko. Mas gusto ko ang PU dahil mas manipis at matte ang color. Ang PVC ng Chemica is glossy.

Ngayon ito sana gusto ko malaman:
- ano ang recommended PU Vinyl brand nyo?
- anong PU Vinyl ang matte ang color?
- saan pinakamura

Hopefully kung may sumagot, pakibigay po ang FB pages ng source or contact info. Andito po ako sa Cebu, pero kung Manila po ang source, ok lang.

Salamat po ng marami :)
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top