T-Shirt Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hi po. Bago lang po ako sa silk screen printing. Pinag aaralan ko pa lang sya. Bumili ako ng mga pangunahing materials para rito. Bumili ako ng Tulco Aquasol ER at sample screen sa National Bookstore.

Plano ko gumawa ng exposure unit. Bibilin ko yung Toshiba Black Light na 10watts. Apat na peraso bibilin ko. Gagawang box na 6 inches ang taas pagitan ng lamp at glass.

Tingin nyo po ba okay yung ganung setup? Considering Aquasol ER ang gamit ko?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top