T-Shirt Forums banner

NEWBIE question about CMYK

1331 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  bugnaw
mga sir ask ko lang po kung okay magprint ng CMYK sa mga may kulay na tshirt napansin ko kasi madalas sa white yung CMYK.. baka kasi hindi pwede kaya ask ko muna sa master dito? yun lang po salamat po.
1 - 5 of 5 Posts
pwede magprint ng CMYK sa mga colored shirts as long as meron kang white na underbase para lilitaw ang kulay.
ah okay sir.. salamat sa reply.. :D
you're welcome...

check mo rin ito site ng tulco para sa supplies ng CMYK printing.

TULCO Aquasoft Textile Ink
pwede din e-separate ang white channels para walang total white underbase. :)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top