T-Shirt Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
24 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
hi mga ka tsf nag search ako about digital printing at nakita ko tong forum na to laking tulong nito :)


plano ko palang mag start ng business tshirt heat press + decals sa car

baka pwede niyo ako matulungan sa mga kelangan ko ang naisip ko palang is

dragon heat press 15x15
24"or 48" cutter/plotter red sail
t13 printer

yan mga plano ko bilin sa tees and prints


baka may idea kayo ano mag ok salamat po
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top