T-Shirt Forums banner
1 - 6 of 6 Posts

· Registered
Joined
·
76 Posts
Discussion Starter · #1 ·
good day

my tanong kasi sa isip ko, regarding sa pag print ng 2 color, minsan kasi sa microsoft word ko lang ginagawa example letter lang ang print ko dun ko na ginagawa para ma maximize ko yung laki, ginagamit ko is legal size... now if graphics naman gamit ko ay photoshop... ngayon ang tanong ko is anong size ang gagawin ko para ma maximize ko yung legal size.. diretso print naba kayo sa photoshop kapag dun kayo edit ng graphics

eto po kasi yung gusto ko try printsa 1st print yung black
sa 2nd print ko is yung red

gamitin ko lang muna sana is bond paper and oil
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top