T-Shirt Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
7 Posts
Discussion Starter · #1 ·
patulong naman po tanong ko lang po kung hangang ilan lang po talaga pwede ako tumangap ng silkscreen printing? at anu anu po ba ang mga style na pwede gawin sa silkscreen printing halimbawa po ung rubberize, at embose at anu anu pa po ba? pwede po ba ako tumangap ng 10 pcs. lang pag silkscreen may kikitain po ba ako run sa 10 pcs. paano po ang presyuhan pag mga 10 pcs. lng? salamat po
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top