T-Shirt Forums banner

Ink question.. (newbie) :)

827 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  kenspringael
Hi All,

Question, gusto ko po sanang mag print sa damit ng medyo rough ung texture ng design tas makapit sa damit.. Parang makapal po pag hinawakan mo..

Ano po bang ink ung ma-aadvice nyo na gamitin ko then pano po ung mggn series ng pag apply ng paint..

maraming salamat po ng marami.
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top