T-Shirt Forums banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Sir saan po makakabili ng cheap transfer paper dito sa Muntinlupa???china kasi gamit ko ngayon,pero tanong ko po kung anu mas maganda quality na transfer paper both light and dark..thanks
 

·
Registered
Joined
·
1,928 Posts
Sir mas maganda kung US made paper gamitin nyo lalo na kung ebebenta nyo sa market ang shirt...sikat na brand sa light shirt Transjet II, JPSS at joto light sa dark naman blue grid,jetwear dark and joto dark. Mayroon na thread about sa tanong mo mag back read kanalang or use seach button type mo lang philippines.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top