T-Shirt Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
31 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hi po.... need ko po ng help pano yung color seperation sa Corel draw po yung sabi nilang black daw lahat ng kulay tapos lagay sa screen na may emulsion para basahin lng dw yung black part sa pag print.... Pano po yun? bago lang po ako sa screen printing mga kuya/ate any advice po? thanks you in advance and take care
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top