T-Shirt Forums banner

Heat Press Settings

9314 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  alvinbam2728
baka pwede kayo mag share ng heat press settings nio for all papers na ginagamit nio. para din makatulong samin mga newbie palang. hehe.

HEAT PRESS: preferrably cuyi heat press.
PAPERS: ordinary vinyl
gamosa
dark transfer paper
etc.
PEEL: cold or hot?


*sana wala pa ganito thread?
1 - 4 of 4 Posts
dun kasi sa isa thread about heat press experiences, ang dami na ng napost. ang hirap na hanapin ung mga settings. haha
eto share ko lang yung akin cuyi heat press gamit ko and cuyi cutter

3G dark opaque - temp is 290 - 16 secs
JetPro light - temp is 310 - 25 secs
Vinyl - temp is 290/300 - 15 secs

Sublimations:
Caps, Mugs, Pillow Case etc.. - temp is 320/330 - 125secs

yan ang gamit ko lagi and medyo matagal ko na ring gamit yang mga details na yan.

for peeling eh hot peel naman ako lagi
kayo try niyo rin kung gagana sa inyo...
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top