T-Shirt Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
30 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hi guys matanong ko lang kasi meron akong ecosolvent desktop printer sa loob ng kwarto ko kung saan ako natutulog.. Kaso nalalanghap ko yung amoy nya e. Delikado po ba yun? If so pano ko kaya mafifilter to? thanks!
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top