T-Shirt Forums banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
81 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hi po mga kaibigang expert, magtatanong lang po ako kung bakit laging nawawala sa alignment ung cutter plotter ko (CutOK 330 model) kaya sayang mga vinyl ko.

May alam po ba kayo na mas accurate na cutter na hindi naman masyadong mahal. salamat po.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top