T-Shirt Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bodega price po na tela for making bag, barong, blouse, t-shirt, skirt, maong, etc.

Per kilo (1 roll) lang po ang bentahan namin at ang price po ay depende sa klase ng tela

Below are the sample price for jersey and cotton fabric.

Jersey = 60 width, at ang isang kilo ay umaabot ng 4 yards.
= price is 195 pesos per kilo

COTTON = 60 Width, at ang isang kilo ay umaabot ng 5 yards.
= price is 225 pesos per kilo

Kapag umabot po ng 200kg ang order may bawas pa po ang price sa lahat po ng klase ng tela....

For sure mas mura dito samin kaya sa usual na kinukuhaan nyo po ng tela na kadalasan ay per yard...

If you are interested please contact me on my mobile number (09498366016) or send me an email ([email protected]).
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top