T-Shirt Forums banner

Basketball jersey silkscreen printing

2299 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  princetejada
good day po ma'am/sir, tanung ko lang po yung naka-experience na magprint ng basketball jersey, ano pong diskarte nyo para makatipid kada print ng iba2ng pangalan/number? mas sanay po kasi ako gumamit ng photo emulsion para sa isang design lang. salamat po sa magpapayo! :)
1 - 2 of 2 Posts
hi pag mga simple designs lng lettering at mga number lng
print ko lng sila tapos kina cut ko lng nga cutter tapos tape ko nalng sa screen masasanay ka dn mag cut ng mga number at letra bsta mga simple lng na fonts style pwede mo makita sa youtube din :)
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top