T-Shirt Forums banner
1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
23 Posts
Discussion Starter · #1 ·
ask ko lng mga boss anu yung mas practical na pang matagal na tshirt printing business at mas mapatok siya sa panahon ngayon?? heat press printing or screen print? or meron pa bang iba???please patulong naman ako thanks..
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top