T-Shirt Forums banner

Ako ang Anak Ng Pusikat, sino ka?

87 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  AnakNgPusikat
Hi. :) Ako si Chloe. My boyfriend, Beam and I tried the tshirt printing business a few months back. Wala kaming shop. All we had was a laptop and the few materials used. Mano- mano kami lahat kaya medyo magaling si Beam sa tantchaan (for example, binibilad lang namin sa araw yung emulsion). Hindi din kami regular makakuha ng orders kasi di naman namin masyadong pinaplug. Mga friends at mga kakilalang banda lang ang madalas magpagawa. Ngayon, since may puhunan na kami para magtayo ng shop, we both need help kasi hindi nabiro magtayo ng negosyo. May mga bago na din kaming nakukuhang techniques and tricks sa business as time passes by. But we need constant help. Syempre di pa naman namin alam ang lahat ng bagay tungkol dito so sana ay maasahan ko kayo na i-guide kami. :) Nga pala, you can check his works at my Facebook Page. Add me: [email protected] and nasa AnakngPusikat Actual Shirts yung mga gawa nya. Thank you
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top